Sàn thương mại điện tử hợp nhất

Đăng ký tài khoản người mua

  •  Bước 1: Chọn mục Đăng ký ở góc phía trên bên phải màn hình.

                                                                                               

  •    Bước 2: Nhập thông tin đăng ký tài khoản người mua.


                                                                                                                                                                                                 

                                                                                               - Tên đăng nhập: Tên tài khoản đăng nhập

                                                                                               (*Tên tên nhập đúng định dạng email)

                                                                                               - Mật khẩu: Mật khẩu dùng khi đăng nhập tài khoản

                                                                                               (*Mật khẩu cần đủ: 8-16 ký tự, trong đó: có chữ in hoa (A-Z), chữ thường (a-z), số (0-9) và ký tự đặc

                                                                                              biệt)

                                                                                               - Nhập lại mật khẩu

                                                                                               (*Mật khẩu được nhập lại phải trùng khớp với mật khẩu đã tạo)

  •  Bước 3: Click Đăng ký để hoàn tất tạo tài khoản người mua.

                                                                                                                                                                                                   

  • Bước 4Màn hình hiển thị thông báo thêm mới thành công.

                                                                                                

  •   Bước 5: Chọn Quay về trang chủ và chúc bạn bạn có những trải nghiệm thật tốt tại Sàn Việt !!!